اهداف واحد بین الملل

  • تربیت نیروی انسانی متخصص مطابق استانداردهای بین ­المللی.

  • گسترش آموزش عالی و ورود به عرصه رقابت بین ­المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیرایرانی به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی، منطقه­ای و بین ­المللی.

  • فراهم ­سازی زمینه ­های معرفی بیشتر دانشگاه در عرصه­ های بین ­المللی و ارتقای شاخص­ های علمی مربوط. گسترش مرزهای دانش از طریق عقد قرار همکاری دو یا چند جانبه با دانشگاه ­ها، مؤسسات، پژوهشکده ­ها و اعضای هیأت علمی توانمند و کارآمد ایرانی و خارجی، به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور و نهادینه کردن ارتباط پژوهش و صنعت براساس تجربیات سایر کشورها.

  • ایجاد ظرفیت پذیرش برای دانشجویان غیرایرانی به­ منظور شناساندن فرهنگ ایرانی - اسلامی و گسترش مؤثر دیپلماسی علمی و فنآوری.